ALGEMENE LEDENVERGADERING 2005

Uitnodiging c.q. Agenda


Hoogezand, 30 oktober 2005

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van uw Nutsdepartement te houden op woensdag 9 november 2005. Zoals gewoonlijk gehouden in De Reensche Compagnie, Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand, aanvang 20.00 uur.
Agenda

1. Opening.

2. Notulen van de vergadering van 10 november 2004 (wordt meegezonden).

3. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen.

4. Jaarverslag 2004/2005 (wordt meegezonden).

5. Financieel jaarverslag 2004/2005 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

6. Verslag kascommissie.

7. Vaststelling begroting 2005/2006 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

8. Benoeming nieuw lid kascommissie.

9. Bestuurssamenstelling.
∑     Door het overlijden van de heer H.J.J. Bodewes is een vacature ontstaan in het bestuur. Het bestuur stelt voor in deze vacature       te benoemen mw. G.J. Smit-Venema te Kielwindeweer. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij het bestuur       worden ingediend.
∑     Zoals bekend is mw. I. Terpstra-Olijdam met ingang van 1 juli 2005 uit het bestuur getreden. Voor opvulling van deze vacature       heeft het bestuur nog geen kandidaten gevonden. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op de leden om zich       beschikbaar te stellen.

10. Afscheid van mw. I. Terpstra-Olijdam.

11. Suggesties voor toekomstige programmering.

12. Wat verder ter tafel komt.


13. Rondvraag.


14. Sluiting.


Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering volgt een inleiding door mw. Hakkenberg over het Ronald McDonaldhuis te Groningen.


Namens uw Nutsbestuur,
met vriendelijke groet,


Gea Smit-Venema, waarnemend-secretarisNotulen


Notulen van de 155e algemene ledenvergadering gehouden op woensdag 9 november 2005 in de Reensche Compagnie te Hoogezand.

Aanwezig: mr. M.M. Rietveldt (voorzitter), mr. R. Domenie (penningmeester), mw. G.J. Smit-Venema (waarnemend-secretaris), mw. I. Terpstra-Olijdam (lid), mw. A.A.L. Kroeze-Kloosterhuis (lid);
alsmede 12 leden.

1. Opening
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de dames Hakkenberg en Suurmeijer die zullen vertellen over het Ronald McDonald Huis.

2. Notulen van de vergadering d.d. 10 november 2004
Deze notulen zijn aan de leden toegezonden met de agenda. Geen der aanwezigen heeft op- of aanmerkingen, zodat ze onveranderd worden goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is bericht van verhindering voor de vergadering binnengekomen van de dames Spakman-Bakker en Buitenkamp-Zeilmaker en de familie de Geeter.
Geen ingekomen stukken.

4. Jaarverlag 2004-2005
Dit jaarverslag is aan de leden toegezonden met de agenda. Het jaarverslag wordt onveranderd goedgekeurd.
Vraag van dhr. Terbijhe: wie is de webmaster. De voorzitter antwoordt, dat hij dat is en dat hij de webpagina z.s.m. zal bijwerken.

5. Financieel verslag 2004-2005
Wordt ter vergadering door de penningmeester uitgereikt.
De heer Olthoff vraagt uitleg over de inkomsten aan contributies. De heer Domenie legt uit dat bij de begroting van 2005-2006 de niet-betaalde contributies over 2004-2005 zijn opgeteld. De post diversen is hoog vanwege de kosten aan advertentie, bloemen e.d. i.v.m. het overlijden van de heer Bodewes, secretaris van de vereniging. De heer Domenie deelt mee dat het in aandelen belegde deel van het vermogen het dit jaar goed heeft gedaan.

6. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren E. Kremer en K. Eisinga, doet verslag bij monde van de heer Eisinga. Zij hebben de boeken doorgenomen en in goede orde bevonden. De kascommissie stelt de ledenvergadering voor aan het bestuur dťcharge te verlenen, hetgeen met applaus door de vergadering wordt bevestigd. De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt voor haar werkzaamheden voor de vereniging.

7. Vaststelling begroting 2005-2006
Na bestudering wordt deze goedgekeurd en vastgesteld.

8. Benoeming nieuwe kascommissie
De heer E. Kremer is aan de beurt om af te treden. De heer Eisinga wordt herbenoemd in de kascommissie. Het reservelid de heer D. Barkmeijer wordt benoemd tot lid van de kascommissie. De heer J. Terbijhe wordt benoemd tot reservelid.

9. Bestuurssamenstelling
Door het overlijden van de heer H.J.J. Bodewes is een vacature ontstaan in het bestuur. Het bestuur stelt voor in deze vacature te benoemen mw. G.J. Smit-Venema te Kiel-Windeweer. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat mw. Smit wordt benoemd tot bestuurslid; zij zal de functie van secretaris bekleden.

10. Afscheid van mw. I. Terpstra-Olijdam
Mw. Terpstra is met ingang van 1 juli 2005 uit het bestuur getreden.
De voorzitter memoreert dat mw. Terpstra 13 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Zij was een actief en meedenkend bestuurslid, dat veel goede en nieuwe ideeŽn aandroeg ten aanzien van het programma. De voorzitter overhandigt mw. Terpstra bloemen en een uitnodiging voor een afscheidsetentje met het bestuur.

11. Suggesies voor toekomstige programmering
Geen ....... de vergadering is van mening dat het bestuur het goed doet.

12. Wat verder ter tafel komt
Ten aanzien van het aantrekken van nieuwe bestuursleden komen er enige suggesties.
Dhr. Barkmeijer stelt voor een betaalde kracht buiten het bestuur de werkzaamheden van de penningmeester en de secretaris te laten doen. De financiŽn laten dit zeker toe.
Dhr. Terbijhe constateert dat het maken van een programma het meeste werk is. Kan dit ook door iemand buiten het bestuur gedaan worden?
Dhr. Plaggenborg wijst naar aanleiding van de suggesties van de heer Barkmeijer op het bestaan van een vrijwilligersvacaturebank bij het lokaal steunpunt vrijwilligers van de Stichting Prisma.
Mw. A. Brons stelt voor de bestuursleden een kleine vergoeding te geven voor hun onkosten.
De voorzitter is erkentelijk voor de suggesties en zal dit in het bestuur nader bespreken.

13. Rondvraag
Geen der leden maakt gebruik van de rondvraag.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun inbreng.


Na afloop
Na een korte onderbreking wordt de avond voortgezet met een korte informatieve lezing over het Ronald McDonald Huis. In het Ronald McDonald Huis kunnen ouders/verzorgers van ernstig zieke kinderen enige tijd verblijven om zodoende dicht bij hun kind in het ziekenhuis te zijn. Het eerste Ronald McDonald Huis ontstond in 1974 in de Verenigde Staten met financiŽle steun van McDonald, de hamburgerketen. Hieraan ontleed het huis ook de naam. Op het terrein van het UMCG te Groningen werd in 1990 het Ronald McDonald Huis geopend waar 18 ouders kunnen logeren. Er zijn 2 betaalde krachten, en Ī 80 vrijwilligers. Het huis is altijd bemand. Het Ronald McDonald Huis is meer dan alleen een plek waar ouders kunnen logeren. Ze ontmoeten er ook andere ouders, die in dezelfde situatie zitten. Dat kan veel steun geven in de zware tijd die zij met hun zieke kind doormaken.
Om 22.30 uur bedankt de voorzitter de dames Hakkenberg en Suurmeijer voor hun prettige uiteenzetting en overhandigt een bos bloemen en een gift voor het Ronald McDonald Huis.


10 november 2005, Gea Smit-Venema, secretaris
terug naar jaarprogramma 2005-2006
terug naar hoofdmenu