VERENIGING TOT PLAATSELIJK NUT

Departement Hoogezand-Sappemeer
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen


Vereniging voor cultuur en educatie sinds 1849


ALGEMENE LEDENVERGADERING 2004Uitnodiging c.q. Agenda


Hoogezand, 31 oktober 2004

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van uw Nutsdepartement te houden op woensdag 10 november 2004. Zoals gewoonlijk gehouden in De Reensche Compagnie, Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand, aanvang 20.00 uur. Niet alleen vanwege de Algemene Ledenvergadering, maar ook omdat de inleiding over bestrijding van alcohol- en drugsverslaving daarop aansluit, doet het Bestuur een beroep op u om in grotere getale te komen dan normaliter het geval is. Preventie kan werken en hoe kunt u in de inleiding van de heer R. Otten zien en horen.


Agenda

1. Opening.

2. Notulen van de vergadering van 12 november 2003 (wordt meegezonden).

3. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen.

4. Jaarverslag 2003/2004 (wordt meegezonden).

5. Financieel jaarverslag 2003/2004 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

6. Verslag kascommissie.

7. Vaststelling begroting 2004/2005. (wordt tijdens de vergadering uitgereikt).

8. Benoeming nieuw lid kascommissie.

9. Bestuurssamenstelling.
     Zoals bekend is mevrouw S. Drenth-van Ringen als secretaris van het departement vervangen door de heer H.J.J. Bodewes.
     Zoals bekend wil de huidige penningmeester, de heer R. Domenie, zijn functie neerleggen. Het bestuur is nog bezig een goede       vervanger voor hem te vinden. Indien deze is gevonden, zal het bestuur de kandidaat voordragen aan de Algemene       Ledenvergadering.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.


Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering volgt een inleiding over preventie van alcohol en drugs. Heeft preventie van drugs en alcohol zin? In veler ogen niet. Het kost veel geld. Rob Otten zal in een korte inleiding de werkzaamheden van de AVG (Ambulante Verslavingszorg Groningen) toelichten en laten zien en horen dat er wel degelijk successen worden geboekt.


Namens uw Nutsbestuur,
Met vriendelijke groet,


Harry Bodewes, secretarisNotulen


Notulen van de 154e algemene ledenvergadering
gehouden op woensdag 10 november 2004 in De Reensche Compagnie te Hoogezand.

Aanwezig: mr. M.M. Rietveldt (voorzitter), mr. R. Domenie (penningmeester), mw. I. Terpstra-Olijdam (lid) en mw. A.A.L. Kroeze-Kloosterhuis (lid);
alsmede 8 leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Notulen van de vergadering d.d. 12 november 2003
Deze notulen zijn aan de leden toegezonden met de agenda. Geen der aanwezigen heeft enige op- of aanmerking, zodat de notulen onveranderd worden goedgekeurd met dank aan mw. Drenth, die de opstelling van deze notulen voor haar rekening nam.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Er is bericht van verhindering van de heer H.J.J. Bodewes.

4. Jaarverslag 2003-2004
Dit jaarverslag is aan de leden toegezonden met de agenda. Het jaarverslag wordt onveranderd goedgekeurd; de voorzitter dankt de secretaris.

5. Financieel Jaarverslag 2003-2004
Het financieel jaarverslag 2003-2004 wordt ter vergadering door de penningmeester uitgereikt. Na bestudering geeft de penningmeester uitleg. De heer Barkmeijer vraagt uitleg over de post "diversen" onder "inkomsten". De heer Domenie geeft aan, dat er sprake is van een belastingteruggave van enige jaren, die dit jaar is binnengekomen.
Verder zijn er geen vragen.

6. Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren E. Kremer en K. Eisinga, doet verslag bij monde van de heer Eisinga. Zij hebben de boeken doorgenomen en geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt de ledenvergadering voor aan het bestuur decharge te verlenen, hetgeen met applaus door de vergadering wordt bevestigd.

7. Vaststelling begroting 2004-2005
De begroting 2004-2005 wordt ter vergadering door de penningmeester uitgereikt. Na bestudering en enige nadere uitleg door de penningmeester wordt de begroting goedgekeurd.

8. Benoeming nieuwe kascommissie
De heren E. Kremer en K. Eisinga worden beiden herbenoemd in de kascommissie. Als reservelid voor de kascommissie wordt benoemd de heer D. Barkmeijer.

9. Bestuurssamenstelling
Mevrouw S. Drenth-van Ringen treedt af als secretaris van de vereniging. De voorzitter spreekt mevrouw Drenth toe en memoreert hoe zij op 13 november 1996 tot het bestuur is toegetreden en op 1 januari 2000 de heer Eigenberg is opgevolgd als secretaris van het bestuur. Zij was een zeer goede secretaris, waarop je ten volle kon vertrouwen, dat de werkzaamheden in orde kwamen. Het spijt hem buitengewoon, dat mevrouw Drenth door haar drukke werkzaamheden het bestuur heeft moeten verlaten. Hij wenst haar alle goeds toe. De voorzitter overhandigt mevrouw Drenth bloemen en een uitnodiging voor een afscheidsetentje met het bestuur.
Ook de heer Domenie heeft te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. Voor hem heeft het bestuur nog geen geschikte kandidaat gevonden. De voorzitter doet nogmaals een oproep aan de leden om eventuele kandidaten bij het bestuur voor te dragen. De ledenvergadering machtigt het bestuur om een opvolger voor de heer Domenie te benoemen.

10. Rondvraag
Geen der leden maakt gebruik van de rondvraag.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun inbreng.Na een korte onderbreking wordt de avond voortgezet met een korte lezing door de heer Rob Otten, preventiemedewerker van de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) (voorheen Ambulante Verslavingszorg Groningen (AVG)), die wordt bijgestaan door Berton, ervarings-deskundige c.q. ex-verslaafde. De beide heren geven, ieder op eigen wijze, een boeiend beeld van de vele soorten verslaving en de pogingen verslavingen te voorkomen en te genezen. Een lezing, waarvan velen menen, dat deze ook nog eens nader op een bijeenkomst geprogrammeerd moet worden. Zij die er niet waren, hebben absoluut iets gemist.

terug naar jaarprogramma 2004-2005
terug naar hoofdmenu